Kliininen asiantuntija. Palkkatilastot

Kliininen asiantuntija, ylempi AMK

Kliininen asiantuntija

Jokainen ammattikorkeakoulu on linjannut, mitä on se ydinosaaminen, jota opiskelijan tulee koulutuksessa saavuttaa. Yhteisten opintojen laajuus on 30 opintopistettä. Jos olet puolestaan käynyt jo Aducaten Lääkehoidon arviointi -asiantuntijakoulutuksen sekä Lääkitysturvallisuuden asiantuntija -koulutuksemme, voit hakea suoraan diplomia ja sähköistä osaamismerkkiä Open Badge. Kompetenssit muodostuvat laajoista osaamiskokonaisuuksista sisältäen muun muassa yksilön tietoja, taitoja ja asenteita. Lisäksi opinnot sisältävät 15 opintopistettä valinnaisia syventäviä opintoja. Vapaasti valittavien opintojen avulla opiskelija syventää asiantuntijuuttaan tarkoituksenmukaisella tavalla. Ydinkompetenssialueita mallissa ovat eettinen päätöksenteko, ohjaus ja neuvonta, konsultointi, tutkimus, kliininen johtaminen sekä yhteistyö.

Next

Ydinkompetenssit kliinisen asiantuntijan (ylempi AMK) koulutuksessa

Kliininen asiantuntija

Kansainvälinen kirjallisuus tukee näkemystä siitä, että tarkempi osaaminen määrittyy kyseisen toimenkuvan mukaan nousten kunkin organisaation tarpeista esim. Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat, ja se järjestetään 25. Potilaiden monimutkaiset terveysongelmat ja terveystarpeet edellyttävät niin kutsuttuja case managereita, joilla on riittävästi kliinistä kompetenssia suunnitella ja toteuttaa vaikuttavia hoitoketjuja Fagerström 2011a. Kuitenkin esitettyyn tyyppiin tulisi lisätä kliinisen asiantuntijan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon näkökulmasta erityisesti kehittämishankkeiden johtamisosaaminen, kansainvälisyysosaaminen sekä asiantuntijuuden kehittymisen tukitoiminta, jotka esitetyssä tyyppiluokittelussa jäävät kliinisen hoitotyön asiantuntijan osaamisen ulkopuolelle. Kliinisen asiantuntijan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tuottaman osaamisen ensisijaisena vaikutusalueena nähdään olevan sekä potilaat, asiakkaat että henkilökunta, mutta sen lisäksi kehittämiskohteena voi olla myös työyhteisö- ja organisaatiotasoinen toiminta asiayhteydestä ja kehittämiskohteesta riippuen. Xamkin toimintakulttuuri kannustaa uudenlaiseen ajatteluun, jolloin tilaa on myös innovaatioille.

Next

KLIININEN ASIANTUNTIJA

Kliininen asiantuntija

Opinnäytetyön tavoitteessa korostuu tutkimustiedon soveltaminen ja käyttäminen valituin menetelmin työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen ks. Lähipäivien lisäksi opiskelu vaatii paljon aikaa ja itseohjautuvaa opiskeluvalmiutta. Opinnot suoritettuasi osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida näyttöön perustuvaa potilasohjausta. Nyt laaditut yhteiset kompetenssit toimivat koulutuksen opetussuunnitelman ja syventävien opintojaksojen suunnittelun, arvioinnin ja ammattikorkeakoulujen yhteisten verkostototeutusten tukena. Palkkatilastot perustuvat Tilastokeskuksen keräämiin palkkatietoihin kokoaikaisista kuukausipalkkaisista palkansaajista. Pykälän 24 mukaan sairaanhoitoon kuuluu myös hoitajavastaanotoilla toteutettava oireenmukainen hoito, jolla tarkoitetaan laillistetun ammattihenkilön aloittamaa hoitoa potilaan oireiden, käytettävissä olevien tietojen ja hoidontarpeen arvioinnin perusteella. Verkoston tavoitteiden saavuttaminen edellyttääkin yhteisten ydinkompetenssien tunnistamista ja konsensuksen saavuttamista kaikkien koulutusta tarjoavien ammattikorkeakoulujen kesken.

Next

Asiantuntijat

Kliininen asiantuntija

Se muodostuu henkilökohtaisesta ja pienryhmäohjauksesta, opintojaksoihin orientoivista asiantuntijaluennoista ja seminaarityöskentelystä. Pykälässä 8 korostuu terveydenhuollon näyttöön ja hyviin hoitokäytäntöihin perustuva toiminta, jonka on oltava laadukasta, turvallista ja asianmukaisesti toteutettua. Koulutusta voidaan luonnehtia hands on -ylemmän ammattikorkeakoulutason koulutukseksi verrattuna tiedelähtöiseen teoriapainotteiseen hands free -yliopistokoulutukseen. Kliinisen asiantuntijan suurempi autonomia ja itsenäisempi rooli korostuivat erityisesti akuuttien terveysongelmien ja kroonisten sairauksien hoitotyössä. Lisäksi kuvaus tukee koulutuksen kansainvälistä vertailtavuutta. Lähiopetuspäiviä on noin 2 päivää kuukaudessa, yleensä torstai ja perjantai. Haluatko oppia johtamaan ja kehittämään verkostoja entistä paremmin, myös kansainvälisesti? Sosiaali- ja terveysalan Master-tutkinnon avulla syvennät ammatillista osaamistasi työelämässä hankkimasi kokemuksen jälkeen.

Next

Kliinisen lääkehoidon asiantuntija

Kliininen asiantuntija

Perehdythän sinulle soveltuvan hakukohteen valintaperusteisiin huolellisesti ennen hakemista. Lähiopiskelupäivissä käytetään opiskelijoita osallistavia menetelmiä, jolloin opiskelijat pääsevät moniammatillisesti jakamaan kokemuksiaan ja näkemyksiään sekä verkostoitumaan. Henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnitelma antaa sinulle mahdollisuuden osallistua kansainväliseen toimintaan, tarjolla on mm. Siinä kompetenssien ytimenä on vahva potilaan ja henkilökunnan lähellä oleva kliininen käytäntö praxis sekä sen kehittäminen ja johtaminen. Kansainvälisyys ja vaihto-opiskelu Voit suorittaa osan opinnoistasi englannin kielellä tai hakeutua kansainväliseen opiskelijavaihtoon. Lukumäärä sisältää kaikki kuukausipalkkaiset palkansaajat, niin kokoaikaiset kuin osa-aikaisetkin. Sitova vastaanotto peruuttaa automaattisesti kaikki muut hakutoiveet.

Next

Sosiaali

Kliininen asiantuntija

Keskeiset hoitotyön toiminnot olivat hoidon arviointi ja terveyden edistämiseen tähtäävä ohjaus ja neuvonta. Lisäksi hyväksytään vastaava ulkomainen tutkinto. Lisätietoja eri vaihtoehdoista löydät koulutustoteutusosiosta. Opiskelija suorittaa sovitun osan opinnoista ulkomailla partnerikorkeakoulussa ja saa tutkintotodistuksen molemmista korkeakouluista. Tavoitteeseen pyrittiin muun muassa yhdistämällä tutkintorakenteet. Henkilökohtaisella opintosuunnitelmalla rakennat itsellesi sopivan ja urakehitystäsi tukevan opintokokonaisuuden. Eurooppalaisen viitekehyksen mukaisesti ylempi ammattikorkeakoulututkinto ja tiedekorkeakoulun maisteritutkinto ovat tasolla 7.

Next

Ascom Kliininen konsultaatio

Kliininen asiantuntija

Nämä hakijat käsitellään tapauskohtaisesti koulutuksen ja työkokemuksen perusteella. Koulutuksen jälkeen osaat johtaa kliinisen hoitotyön muutos- ja kehittämisprosesseja. Kliinisen osaamisen kompetenssin saavuttamista tuetaan kliinisenä asiantuntijana ja päätöksentekijänä kehittymisen intensiivisessä, koko koulutuksen kestävässä prosessissa. Opiskelu koostuu itsenäisestä opiskelusta ja ryhmätöistä. Pystyt kehittämään ja uudistamaan kliinistä hoitotyötä näyttöön perustuvaksi.

Next