Keskihajonta englanniksi. Tilastokoulu

Tilastolliset funktiot, osa 5

Keskihajonta englanniksi

Palauttaa keston arvopaperille, jonka koronmaksu tapahtuu säännöllisesti. Se ilmoittaa yksinkertaisesti pienimmän ja suurimman muuttujan arvon välin. Tässä tapauksessa muuttujan arvot eivät tietenkään vaihtele ollenkaan, joten on luontevaa, että hajontaluku saa arvon nolla. Suorittaa haun matriisin ensimmäisestä sarakkeesta ja palauttaa jonkin rivillä olevan solun arvon. Tiedot on otoksen arvojen matriisi tai solualue.

Next

Tilastokoulu

Keskihajonta englanniksi

Tunnettujen hajontalukujen avulla onkin mahdollista arvioida erilaisten tapahtumien todennäköisyyksiä, mikä on keskeistä muun muassa riskienhallinnassa. Todennäköisyys on vastaavien todennäköisyyksien matriisi tai solualue. Siinä on kolme eri mittaustason muuttujaa. Variaatiosuhde kertoo, kuinka suuri osuus havainnoista ei ole muuttujan. Palauttaa koronmaksukauden aloituspäivän ja tilityspäivän välisen ajanjakson päivien määrän.

Next

Excel function name translations

Keskihajonta englanniksi

Ne palauttavat luvun, joka ilmaisee etsittävän merkkijonon ensimmäisen merkin sijainnin toisen merkkijonon sisällä. Palauttaa arvopaperin hinnan tilanteessa, jossa viimeinen jakso on pariton. Laskee kahden päivämäärän välisten päivien, kuukausien tai vuosien määrän. Palauttaa sijoituksen tasapoiston yhdeltä jaksolta. Keskihajonnan käsitteeseen liittyy usein myös varianssin käsite.

Next

Excelin funktiot (luokittain)

Keskihajonta englanniksi

Edellä mainittu keskihajonnan kaava on tarkoitettu tilanteisiin, jossa on tarkasteltavana koko. Keskiarvon, mediaanin ja moodin laskeminen on tehty helpoksi tällä. Voit selata funktioita luokan mukaan napsauttamalla luokkaa. Alku on alkuarvo välille, jota vastaavat todennäköisyydet summataan. Jos kyse on , käytetään usein termiä otoskeskihajonta ja silloin täytyy käyttää hieman erilaista kaavaa.

Next

toistotarkkuus

Keskihajonta englanniksi

Tämä saatu summa jaetaan havaintojen määrällä n ja saadusta tuloksesta otetaan vielä neliöjuuri keskihajonnan saamiseksi. OtaStat: Tilastotieteen sanakirja suomi-englanti Tilastotieteen sanakirja: suomi—englanti ~ ~ ~ ~ ~ suomi englanti Aikasarja Time Series Aineiston supistaminen Reduction of Data Alaraja valvontakoneessa Lower Control Limit Alias Alias Alkeistapahtuma Elementary Event Alkeistapahtumien joukko Fundamental Probability Set, Reference Set Alkio Object Aritmeettinen keskiarvo Arithmetic Average, Arithmetic Mean Askeltava Stepwise Asymptoottinen Asymptotic Autokorrelaatio Autocorrelation, Serial Correlation Autoregressiivinen Autoregressive Bernoulli-koe Bernoulli Trial Desiili Decile Deterministinen Deterministic Diffuusioprosessi Diffusion Process Diskreetti Discrete Diskreetti muuttuja Discontinuous Variable, Discrete Variable Edustava otos Representative Sample Ehdollinen Conditional Ei-lineaarinen Nonlinear Ei-parametrinen Nonparametric Emäfunktio Generating Function Ennustaa Forecast Ennustaminen Prediction Ennustava muuttuja Predictor Ennuste Forecast, Prediction Ensimmäisen lajin virhe Error of First Kind Epäkonsistentti Inconsistent Epälineaarinen Nonlinear Epäparametrinen Nonparametric Epäsingulaarinen jakauma Nonsingular Distribution Epätäydellinen Incomplete Epävarmuus Uncertainty Erä Lot Erävaihtelu Batch Variation Erityisfaktori Specific Factor Erivarianssinen Heterocedastic Erottelu Discriminant Erotteluanalyysi Discriminatory Analysis Erottelufunktio Classification Statistic Erotus joukko-opissa Set Difference Esitutkimus Pilot Survey Estimaatti Estimate Estimaattori Estimator Faktori Factor Faktorianalyysi Factor Analysis Faktorikoe Factorial Experiment Faktorilataus Factor Loading Fraktiili Fractile Frekvenssi Frequency Frekvenssijakauma Frequency Distribution Generoiva funktio Generating Function Geometrinen keskiarvo Geometric Mean Haarautumisprosessi Branching Process Hajoitus Decomposition Hajonta Dispersion Hajontakuvio Scatter Diagram Häntä Tail Harha Bias Harhaton Unbiased Harmoninen keskiarvo Harmonic Mean Havainto Observation Heteroskedastinen Heterocedastic Hetkellinen Transient Hierarkkinen kaavio Nested Design Hila Lattice Histogrammi Histogram Homoskedastinen Homoscedastic Huippu Peak Huipukkuus Excess, Kurtosis Hylkääminen Rejection Hylkäämisalue Critical Region, Rejection Region Hylkäämisvirhe Error of First Kind Hypoteesi Hypothesis Hypoteesin testaus Hypothesis Testing Hyväksymisalue Acceptance Region Hyväksymisraja Acceptance Boundary, Acceptance Line Hyväksymisvirhe Error of Second Kind Inferenssi Inference Intensiteetti Intensity Invarianssi Invariance Jäännös Residual Jäännösneliösumma Error Sum of Squares, Residual Sum of Squares Jäännösvarianssi Error Mean-Square, Error Variance, Residual Variance Jaetut sijaluvut Tied Ranks Jakauma Distribution Jakaumakonvergenssi Convergence in Distribution Jakaumasta riippumaton Distribution Free Jakso Cycle, Period, Run Järjestyksen yhtäpitävyyskerroin Coeffecient of Concordance Järjestys Order Järjestyskorrelaatio Rank Correlation Järjestysluku Rank Järjestystunnusluku Rank Order Statistic Järjestystunnusluvut Order Statistics Jatkuva Continuous Jatkuvuuskorjaus Correction for Continuity Johtopäätös Inference Jono Queue Jonoteoria Queueing Theory Joukko Set Joukko-oppi Set Theory Käänteis- Inverse Käänteismuunnos Inversion Kahden muuttujan Bivariate Kaksihuippuinen jakauma Bimodal Distribution Kaksisuuntainen testi Double-tailed Test, Two Sided Test, Two-Tailed Test Kaksiulotteinen jakauma Bivariate Distribution, Two-Dimensional Distribution Kanoninen analyysi Canonical Analysis Karakteristinen funktio Characteristic Function Käsittely Treatment Kausivaihtelu Seasonal Variation Käyrän sovitus Curve Fitting Käyräviivainen Curvilinear Kehikko Frame Kertaotanta Single Sampling Kertoma Factorial Kertymäfrekvenssi Cumulative Frequency Kertymäfunktio Distribution Function, Cumulative Distribution Function Keskeinen raja-arvolause Central Limit Theorem Keskiarvo Average, Mean Keskihajonta Standard Deviation Keskiluku Average Keskineliö Mean Square Keskipoikkeama Mean Deviation Keskivirhe Standard Error Keskusmomentti Central Moment Ketju Chain Khin neliö Chi-squared Kiertävä järjestys Cyclic Order Kiinteä vaikutus Fixed Effect Kiintiöinti Allocation Koesuunnitelma Experimental Design Koevirhe Experimental Error Kohina Noise Koko Size Kombinatorinen Combinatorial Kommunaliteetti Communality Kontingenssitaulu Contingency Table Kontrasti Contrast Konvoluutio Convolution Korrelaatio Correlation Korrelaatiodiagrammi Correlogram Korrelaatiokerroin Coeffecient of Correlation Kovarianssi Covariance Kovarianssianalyysi Analysis of Covariance Kriittinen alue Critical Region Kriittinen arvo Critical Value Kriittinen raja Critical Value Kuvaileva tunnusluku Descriptive Statistic Kuvio Graph Kvadraatti Quadrat Kvalitatiivinen Qualitative Kvantiili Quantile Kvantitatiivinen Quantitative Kvartiili Quartile Kvartiilipoikkeama Quartile Deviation Kvartiiliväli Interquartile Range Kymmenyspiste Decile Kyselylomake Questionnaire Kyselytutkimus Survey Laadunvalvonta Quality Control Lataus Loading Latinalainen neliö Latin Square Leikata joukko-opissa Intersect Leikkaus Intersection Lineaarinen Linear, Linear Lineaarinen regressio Linear Regression Liukuva keskiarvo Moving Average Logistinen Logistic Lohko Block Lohkojen välinen Interblock Lohkonsisäinen Intrablock Lohkovaikutus Block Effect Lomake Schedule Luokka Class Luokkien välinen varianssi Interclass Variance Luokkiensisäinen varianssi Intraclass Variance Luotettavuus Reliability Luottamus Confidence Luottamuskerroin Confidence Coefficient Luottamustaso Confidence Level Luottamusväli Confidence Interval Maksimi Maximum Malli Model Markovin ketju Markov Chain Markovin prosessi Markov Process Martingaali Martingale Mediaani Median Melkein varma konvergenssi Almost Certain Convergence, Almost Sure Convergence Merkitsevä Significant Merkitsevyystaso Level of Significance, Significance Level Merkkitesti Sign Test Minimi Minimum Minimivarianssi Minimum Variance Mittateoria Measure Theory Momentti Moment Momenttimatriisi Moment Matrix Monimuuttuja-analyysi Multivariate Analysis Moniulotteinen jakauma Multivariate Distribution Moniulotteinen luokitus Multiple Classification Moodi Mode Multikollineaarisuus Multicollinearity Muuttuja Variable Näennäiskorrelaatio Nonsense Correlation Näyte Sample Neliö Quadrat Neliökeskiarvo Quadratic Mean Neljännes Quadrat Nollahypoteesi Null Hypothesis Normaalijakauma Normal Distribution Normaaliyhtälöt Normal Equations Odotusarvo Expectation Ohjaus Control Omavaikutus Main Effect Omavarianssi Specific Variance Ominaisarvo Characteristic Root, Eigenvalue, Latent Root Ominaisuus Attribute Optimaalinen allokointi Optimum Allocation Osajoukko Subpopulation, Subset Osamäärätesti Likelihood Ratio Test Osite Stratum Ositettu otanta Stratified Sampling Osittain määrätty hypoteesi Composite Hypothesis Osittainen toisto Fractional Replication Osittais- Partial Ositus Partition, Stratification Osoitinfunktio Indicator Function Otanta Sampling Otantavirhe Sampling Error Otantayksikkö Sampling Unit Otos Sample, Sample, Sample Otosavaruus Event Space, Sample Space, Universal Set Otosmomentti Sample Moment Pääkomponentit Principal Components Pääkomponenttianalyysi Principal Component Analysis Päätös Decision Päättely Inference, Inference Päävaikutus Main Effect Painotettu Weighted Palautuva Recurrent Palsta Plot Paluuaika Recurrence Time Parametri Parameter Paras kiintiöinti Optimum Allocation Pareittain toisensa poissulkeva Mutually Exclusive, Pairwise Disjoint Parivertailu Paired Comparison Peliteoria Game Theory Peräkkäis- Sequential Periodogrammi Perodogram Perus- Base Perusjoukko Population Perusyksikkö Primary Unit Pienimmän neliösumman keino Least Squares Method Piirros Graph, Plot Piirtää Plot Piste-estimointi Point Estimation Pistediagrammi Correlogram, Scatter Diagram Pistemäärä Score Pistetodennäköisyysfunktio Frequency Function Pistevieras Disjoint Poikkeama Deviation Poiminta Sampling Populaatio Population Posterioritodennäköisyys Posterior Probability Priorijakauma Prior Distribution Prioritodennäköisyys Prior Probability Projektio Projection Prosenttipiste Percentile Puolittainen toisto Half-replicate Design Pylväsdiagrammi Bar Chart Rajoitus Constraint, Restriction Rankiluku Rank Realisaatio Realisation Regressio Regression Rekursiivinen Recursive Residuaali Residual Residuaalivarianssi Residual Variance Reuna- Marginal Riippumaton satunnaisotanta Simple Random Sampling Riippumattomuus Independence Riski Risk Ristikko Grid, Quadrat Ristikorrelaatio Cross-correlation Rivivaikutus Row Effect Ruutu Plot Ryhmien välinen varianssi Between-groups Variance Ryhmittelyanalyysi Cluster Analysis Ryväsotanta Cluster Sampling Sadannespiste Percentile Samavarianssinen Homoscedastic Sarakevaikutus Column Effect Satulapiste Saddle Point Satunnainen Random, Stochastic Satunnais- Random, Stochastic Satunnaisjärjestys Random Order Satunnaiskulku Random Walk Satunnaisluku Random Sampling Number Satunnaismuuttuja Random Variable Satunnaisotos Random Sample Satunnaistaminen Randomisation Satunnaistapahtuma Random Event Satunnaistetut lohkot Randomised Blocks Satunnaisvaikutus Random Effect Satunnaisvalinta Random Selection Satunnaisvirhe Random Error Sekvenssi- Sequential Selitettävä muuttuja Regressand, Dependent Variable Selittäjä Explanatory Variable, Independent Variable, Regressor Selitysaste Coefficient of Determination Siirtymätodennäköisyys Transition Probability Sijainti Location Sijaluku Rank Sijatunnusluku Rank Order Statistic Simulointi Simulation Singulaarinen jakauma Singular Distribution Sisäkkäiskaavio Nested Design Solufrekvenssi Cell Frequency Sovittaa Fit Spektri Spectrum Spektrikertymäfunktio Integrated Spectrum, Spectral Distribution Function Spektritiheys Power Spectrum, Spectral Density Spektritiheysfunktio Spectral Density Function Standardi Standard Standardipoikkeama Standard Deviation Standardoitu Standardised Stationaarinen Stationary Stokastinen Random, Stochastic Stokastinen konvergenssi Convergence in Probability Student-muunnos Studentisation Suhde-estimaattori Ratio Estimator Suhteellinen frekvenssi Relativ Frequency Suhteellinen otanta Proportional Sampling Suhteellinen tehokkuus Relative Efficiency Sulautus Confounding Suodatin Filter Suodin Filter Suunnitelma Design Suurimman uskottavuuden menetelmä Maximum Likelihood Method Suurten lukujen laki Law of Large Numbers Symmetrinen testi Symmetrical Test Syntymis- ja kuolemisprosessi Birth and Death Process Systemaattinen otanta Systematic Sampling Systemaattinen virhe Systematic Error Taajuus Frequency Takaisinpano Replacement Tapahtua Occur Tapahtuma Event Tapahtuma-avaruus Event Space Tappiofunktio Loss Function Tarkastettava erä Inspection Lot Tarkentumaton Inconsistent Tarkentuva Consistent Tarkkuus Accuracy, Precision Tasajakauma Rectangular Distribution, Uniform Distribution Tasapainotettu Balanced Taso Size Tasoitus Smoothing Täysin määrätty hypoteesi Simple Hypothesis Tehokkain Most Efficient Tehokkuus Efficiency Tekijä Factor Tekijän taso Level of Factor Tekomuuttuja Dummy Variable Testimuuttuja Test Statistic Testisuure Test Statistic Tiheysfunktio Density Function, Probability Density Function Tilastoida jtk. Palauttaa valtion obligaation tuoton vastaavana joukkovelkakirjan tuottona. Palauttaa kahden matriisin toisiaan vastaavien arvojen erotusten neliösumman. Palauttaa diskontatun arvopaperin hinnan 100 euron nimellisarvoa kohden. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws.

Next

Keskiarvo

Keskihajonta englanniksi

Palauttaa päivien määrän koronmaksukaudelta, johon tilityspäivä kuuluu. Tärkeää: Tämä funktio on korvattu uusilla funktioilla, jotka toimivat entistä tarkemmin ja joiden nimet ovat entistä kuvaavampia. Mitä suurempi keskimääräinen etäisyys on, sitä vähemmän keskittynyt jakauma on. Käytä tätä funktiota, jos haluat etsiä kohdetta solu alueelta ja palauttaa sen jälkeen alueella olevan kohteen suhteellisen sijainnin. Palauttaa luettelon tai tietokannan koosteen. Kahdella muuttujalla voi olla sama keskiluku esimerkiksi keskiarvo , mutta niiden hajonta voi olla täysin erilainen. Palauttaa argumenttien, mukaan lukien lukujen, tekstin ja totuusarvojen, suurimman arvon.

Next

Hajontaluku

Keskihajonta englanniksi

Kertoo määritetyn ehdon täyttävien tietokannan tietueiden tietyssä kentässä olevat arvot. Palauttaa kovarianssin, joka on keskiarvo havaintoaineiston kunkin pisteparin poikkeamien tuloista. Sopivan hajontaluvun valinta muuttujan mittaustason mukaan. Online-palvelun ja sisällön tuottaa suomalainen kieliteknologiayritys Redfox Languages Oy. Mikäli tarvitset vieläkin laajemmat kielipalvelut, tutustu Redfox Pro ja Redfox Master-kielipalveluihin. Luo pikakuvakkeen tai tekstin, joka avaa verkkopalvelimelle, intranetiin tai Internetiin tallennetun tiedoston.

Next