Äidinkielen kirjoitustaidon koe. Yo

Henri, 18, kirjoitti keväällä ainoana täydet pisteet äidinkielestä suomeksi

Äidinkielen kirjoitustaidon koe

Tärkeää on, että aineisto sopii oman tekstin näkökulmaan. Asia- ja mediateksteihin keskittyvän osan I tehtävissä voidaan esimerkiksi pyytää vertailemaan tekstejä, nostamaan esiin teksteistä löytyviä näkemyseroja tai ristiriitoja ja selittämään niitä, pohtimaan niiden uskottavuutta ja luotettavuutta, tulkitsemaan tekstejä konteksteihin sijoittamisen avulla tai analysoimaan ja pohtimaan eri ilmaisumuotojen tapoja rakentaa merkityksiä. Kun tarjolla on laajoja aiheita ja rajaaminen jätetään kokelaan tehtäväksi, näkökulman terävyys kärsii helposti eikä omaäänisyyttä tavoiteta. Todennäköisesti lukutaidon kokeen käskytykset ovat tällaisia: Lukutaidon koe - Osa I asia-ja mediatekstit Valitse toinen tehtävistä. Tuolloin abiturienttien osaamista testataan niin psykologiassa, filosofiassa, historiassa kuin biologiassa. Lukutaidon kokeen arvioinnissa painottuvat luetun ymmärtäminen sekä tekstien analyysi- ja tulkintataidot ja kirjoitustaidon kokeessa kirjallisen ilmaisun ja tekstin rakentamisen taidot.

Next

Äi 5 Teksti ja konteksti: Yo

Äidinkielen kirjoitustaidon koe

Viittausten tehtävä on kertoa lukijalle, milloin tekstissä on kyse kirjoittajan omasta äänestä, milloin taas aineistosta peräisin olevasta sisällöstä. Ko­kees­sa an­ne­taan 6—8 tee­maan liit­ty­vää ai­neis­toa, esi­mer­kik­si asia­teks­te­jä, me­di­a­teks­te­jä ja fik­tii­vi­siä teks­te­jä eri muo­dois­saan. Syksyn 2018 kirjoitustaidon kokeen aiheet liittyivät tiiviisti äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen omiin sisältöihin: kielen ja sanojen ilmaisuvoimaan. Lue se läpi: Noudatitko tehtävänantoa? Svinhufvud vinkkaa, että kirjoitustaidon kirjoitelma kannattaisikin ehkä aloittaa jostain ihan muualta kuin aineistosta, sillä mikään aineistossa oleva ei auta erottautumaan eduksi. Hyvä kirjoitusrutiini auttaa kirjoitustaidon kokeessa onnistumisessa Uudessa kirjoitustaidon kokeessa olennaista on osata kirjoittaa omaääninen teksti, jossa käyttää aineistoja sujuvasti ja tarkoituksenmukaisesti. Aineistona voi myös olla pelkkä äänitiedosto, esimerkiksi katkelma radiohaastattelusta, uutislähetyksestä tai kuunnelmasta.

Next

Mitä äidinkielen kirjoitustaidon kokeessa kannattaa tehdä saadakseen erinomaiset pisteet?

Äidinkielen kirjoitustaidon koe

Tämä on myös alituisesti saanut homo sapiensit valikoimaan lajitovereitaan. Viittauksissa ei ole tarpeen mainita tarkkoja yksityiskohtia, kuten kirjallisten aineistojen sivunumeroita, kustantajaa ja julkaisupaikkaa, verkkojulkaisun tarkkaa luontipäivämäärää ja verkko-osoitetta tai esimerkiksi mainosvideon koko tuotantoryhmän nimiä. Osaavatko opiskelijat lukea sähköisiä tekstejä syvällisesti analysoiden eli eritellen, tulkiten, arvioiden ja niitä hyödyntäen? Uuden ylioppilastutkintolain voimaantulon myötä uusimismahdollisuuksia on nyt aiempaa enemmän. Aineiston käyttäminen kirjoitustaidon kokeessa Äidinkielen ylioppilaskokeen määräyksissä korostuvat aineistojen ymmärtäminen, aineistojen kanssa keskusteleminen ja aineistojen tarkoituksenmukainen käyttäminen. Fiktiivisiin teksteihin keskittyvää toista osaa tosin pidettiin media- ja asiatekstejä käsittelevää ensimmäistä osaa vaikeampana. Kun sinä kirjoitat tekstiä, älä lihavoi.

Next

Äi 5 Teksti ja konteksti: Yo

Äidinkielen kirjoitustaidon koe

Esseekokeen arviointikohteita ovat esimerkiksi tehtävänannon noudattaminen, tekstin kieli, tyyli ja sisältöainekset sekä kokonaiskuva kirjoitustaidosta. Sen jälkeen voi etsiä aineistosta omaa ajattelua tukevia pieniä pointteja ja täydentää tekstiä niillä. Särmä-oppikirjasarjan pakollisten ja syventävien kurssien materiaaleissa videoon viittaamista harjoitellaan ja aineistovaihtoehdoissa niitä tarjotaan muiden rinnalla. Toinen paljon käytetty aloitustapa on kuvata, miten herää aamulla herätyskelloon ja mitä sen jälkeen tapahtuu. Myöhempi viittaus: Mantila ottaa artikkelissaan esimerkiksi Helsingissä asuvien saamelaisten identiteetin, jota on tutkinut Anna-Riitta Lindgren. Vaihtoehtoja ei siis juuri jää: tämänpäiväinen — kuten edellinenkin — koulupäivän kurssityö toteutetaan sopuisasti ryhmissä.

Next

Äidinkielen koe

Äidinkielen kirjoitustaidon koe

Esseesi koostuu omasta näkökulmastasi ja asioista, jotka nostat esille aineistoista. Kehittämisen ja viilauksen varaa kokeessa kuitenkin mielestämme on. Murto-osakin kapalossa makaavan lapsen saamasta rakkaudesta riittäisi. Nykyinen koe on kuitenkin lähempänä todellisen elämän kirjoittamista. Mukana oli myös kieleltään kömpelöitä tekstejä, jotka toimivat helposti mallina ainakin heikommille opiskelijoille. Miten arvioida ja opettaa uudenlaista lukutaitoa? Aineiston referointi Kokeen vaikeudesta voi kertoa muun muassa se, jos vastausteksti jää pelkäksi aineiston referoinniksi.

Next

Äidinkielen digitaalinen ylioppilaskoe

Äidinkielen kirjoitustaidon koe

Tietokoneella kirjoittaminen tuntui kokelaista luontevalta, ja järjestelyt toimivat hyvin. Äidinkielen kokeen hyväksytyn arvosanan edellytyksenä on, että kokelaalla on suoritus kokeen molemmista, eri päivinä suoritettavista osista. Erikoinen tekstilaji — puheen sisältävä kolumni — hämmensi opiskelijoita, mutta taitavimmat oivalsivat kontekstin avulla tekstin parodisen ja ironisen luonteen. Olisikin ollut hedelmällistä, jos opiskelijat olisivat päässeet analysoimaan todellista puhetta ja sen nonverbaalia viestintää. Hieman rajatumpia olivat tehtävät, joissa piti eritellä mainoksen mies- ja naiskuvaa tai vertailla runon ja räpin esittämiä kuvauksia ikääntymisestä. Yksiosainen tehtävä edellyttää yhtenäisen pidemmän tekstin tuottamista ja kaksiosainen kahden lyhyemmän tekstin tuottamista.

Next

Äidinkieli: Äidinkielen ylioppilaskoe, osa 2, Kirjoitustaidon koe (lukio)

Äidinkielen kirjoitustaidon koe

Myös mainonnan ja puheen keinojen analysointitehtävät mahdollistivat erittäin laajat vastaukset. . Oman näkökulmasi pitää olla selkeä. Oman lauman hyväksytyt jäsenet ovat toistensa vergiliuksia, he saattavat tovereitaan läpi haasteiden. Lähisukulaisilta saa perusteet voimasanojen käytölle, ja yleensä isä toimii lehtorin. Digitaalinen ylioppilaskoe toi mukanaan uutta myös arvioijille eli meille opettajille.

Next