Hvad er romantikken. romantisme

Dansksiderne: Generelt om Romantikken

Hvad er romantikken

Johannes Ewald er den første danske digter, der skriver et direkte jeg-digt. Over alt i Europa vinder nationalkonservative strømninger frem i form af flere og større politiske partier på den yderste højrefløj. Romantikkens romantiske syn på fortiden I den universalromantiske periode var den gyldne fortid identisk med den græske oldtid og den europæiske middelalder. Annonce Noget af inspirationen til denne strømning kom faktisk fra fransk romantisme: , , ,. Efter sit store gennembrud med Digte 1803 fik Oehlenschläger bevilget midler til en dannelsesrejse der bl.

Next

Den romantiske filosofi

Hvad er romantikken

Det skyldes, at maskinerne kunne arbejde langt mere stabilt end dyr af kød og blod. Malerierne forenkler den natur eller det mytestof, der skildres, og billederne holdes i relativt få, mættede farver. Men mennesket kan - i nyplatonismens forståelsesramme især kunstneren - med sin sjæl kommunikere med ideernes verden. Forskelligheden kan oven i købet ses, ikke bare som en forskel mellem divergerende nationale romantikker, men også som en uensartethed i den enkelte forfatters værk. Hvilke økonomiske forhold var dominerende i Vesteuropa under Romantikken? Den indeholder to modsatrettede strømninger, panteismen og dualismen. Den industrielle revolutions teknologi og tanker strømmede ud fra England, og det banede vej for en massiv engelsk påvirkning, der også omfattede politiske og ideologiske tanker.

Next

Dansksiderne: Generelt om Romantikken

Hvad er romantikken

Poesi er ikke forbeholdt digtningen Senguldalderens nationalromantiske danmarksbillede som en drøm om sammenhæng, poesi og nærhed. Og over for socialismens teori om klassernes kamp står konservatismens forestilling om klassernes harmoni under en stærk stat. Ånden i naturen - digterens og videnskabsmandens fælles projekt Hvordan kunne det nu lade sig gøre både at være skeptisk over for fornuften og samtidig være tilhænger af videnskaben? Den gik imidlertid i stå efter syv år på grund af manglende vedligeholdelse. Universalromantik, 1800-1807 Den første romantik kaldes universalromantikken. Den romantiske kultur, især i 1800-tallets begyndelse, demonstrerede en bemærkelsesværdig og i vidt omfang undervurderet evne til kreativ nytænkning. Den romantiske kunstners krav om 'naturlighed' i modsætning til 'det kunstige', passede perfekt til ind i borgernes ønske om, at handelen skulle være 'naturlig'.

Next

Romantikken

Hvad er romantikken

De romantiske malere havde en særlig forkærlighed for landskabsmalerier, da denne type malerier kunne rumme den dunkle, panteistiske eller kristne følelsesfuldhed, som de søgte. På det europæiske fastland gik det langt voldsommere til, når den politiske magt skulle deles mellem de traditionelle magthavere og samfundets nye stærke klasser af kapitalejere. Litteraturen omhandlede ofte det at være i en elendig situation, hvor man opsøger det smukke i melankolien. Efterhånden blev nationalismen dog ikke så meget brugt til at kritisere magthaverne. Kunstneren som et geni Hos filosoffen Schlegel fremhæves kunstneren som et geni der i kraft af sit særlige geni kunne skue ind i ideernes verden eller hvordan alt egentlig burde være, det ideelle , og som i kraft af sit geni kunne overskride klassicismen genreregler.

Next

Romantisme

Hvad er romantikken

Man kan sige, at den romantistiske kunster er realistisk i sin erkendelse af, at verden og livet ikke er den rene idyl, men samtidig anes på samme tid ofte en skuffelse over de skønne tabte idealer. Og om 1800-tallets begyndelse som Romantikken, fordi idealismen her gør sig gældende. Der var ikke tale om en egentlig bevægelse, men om en kreds af venner, der gensidigt inspirerede hinanden. Romantikken danner optakt til den moderne tid, som politisk markeres af i 1789 og senere, økonomisk, af den begyndende industrialisme og liberalisme. Digtere som tyske Schlegel og Novalis 1772-1801 og engelske Wordsworth og Byron havde gjort, at Romantikkens toneangivende litterære genre var lyrikken. Blandt kunstformerne er det lyrikken, der først var på banen som de romantiske kunstneres foretrukne udtryksform, men kort efter fulgte mange andre.

Next

Hvad er romantik og er kærlighed og romantik det samme?

Hvad er romantikken

Konservatismen ser samfundet som en levende organisme og mennesket som et socialt væsen, der ved sin fødsel anbringes et særligt sted i samfundsorganismen. Derimod er naturen, modsat romantikken, ikke noget mennesket er en del af, men et sted hvor mennesket ikke længere føler sig hjemme. Folkevise-genren blev introduceret i Norden i 1200-tallet. Dette var verdens første større terrorbombardement af en bys civilbefolkning. Men Romantikkens begreber og idealer er afgørende — hvad enten vi er klar over det eller ej — for dem, vi er i dag. Billedkunsten var en oprørsbevægelse mod Oplysningstidens dyrkelse af fornuft og intellekt.

Next

5. 1800

Hvad er romantikken

Andersens novelle , hvor biedermeierborgerskabets længsel efter den guddommelige klokke bliver tilfredsstillet af wienerbrød. Nationen udgjorde her en afgrænset og unik størrelse — helt forskellig fra de omgivende nationer. Borgerskabet kunne bruge kunstneren i den politiske kamp mod det gamle landbrugssamfund magtstrukturer. Det er også i denne periode at de mest kendte af vore fædrelandssange skrives fx Oehlenschlägers Der er et yndigt land, 1823. Først mod slutningen af 1800-tallet blev det almindeligt at omtale også de britiske digtere fra begyndelsen af 1800-tallet som romantikere.

Next

romantisme

Hvad er romantikken

Hvor romantikken opfatter verden som en harmonisk helhed, eller en del af ét stort kosmos, hvor alt, er gennemsyret af det samme åndelige eller guddommelige, er romantismen ikke i nærheden af den samme helhedsopfattelse af verden. Gaaer I over hviden Strand Til mit elskte Fødeland? I 1807 angreb englænderne hovedstaden. Den understregede fantasiens - intuitionens - anelsens og følelsernes forret i reaktion mod 1700-tallets fornuftsdyrkelse. · Konservatismen: har som hjørnesten mistillid til store, forkromede teorier om samfundet; teorier, der påstås at have absolut gyldighed — det vil sige, at de vil gælde til alle tider og alle steder. Romantikken 1800-1870 - en undervisningsvideo af Jesper Mathorne Jacobsen, Gammel Hellerup Gymnasium 2014.

Next