Dpmo sms jizdenka. Ceník jízdného

DPMLJ

Dpmo sms jizdenka

Cestující je oprávněn reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dne vadného poskytnutí služby, jinak právo na reklamaci zanikne. Revizor podle údajů na jízdence může provést online kontrolu s databází platných jízdenek. Jednotlivou zlevněnou jízdenku zakoupit nelze. Jak jsou chráněna osobní data kupujícího?. Samotné ukládání dat do systému je rovněž chráněno proti zneužití. V ostatních pøípadech mù¾e cestující reklamovat nedoruèení èi zpo¾dìné doruèení prostøednictvím.

Next

Spouštíme ELEKTRONICKÉ JÍZDENKY!

Dpmo sms jizdenka

Doufáme také, že tímto eliminujeme skupinu náhodných cestujících bez platného jízdního dokladu. Vážení cestující, ve spojitosti se zákazem volného pohybu osob a dalšími mimořádnými opatřeními vyhlášenými Vládou ČR platí v městské hromadné dopravě po Liberci tato opatření: Neděle 12. Tento unikátní kód je vygenerován na základě několika interních údajů. Reklamaci na neobdrženou jízdenku lze uplatnit pouze na předepsaném tiskopisu, který je umístěn na internetových stránkách smsjizdenka. Při náhodném smazání jízdenky je možné si nechat zaslat duplikát.

Next

Jízdní řády

Dpmo sms jizdenka

Jak se postupuje při náhodném smazání jízdenky? Od nové služby si slibujeme, že ji cestující využijí především v případě absence prodejních míst na zastávkách nebo v případě nedostatku mincí v jejich peněžence. Daňový doklad Doklad o zaplacení daňový doklad je možné vystavit v elektronické podobě na internetových stránkách smsjizdenka. Dlouhodobým cílem Dopravního podniku města Olomouce, a. V aplikaci je mo¾né si vybrat a vytisknout po¾adované daòové doklady. Mohou tuto službu využívat cizinci? Data se uchovávají po dobu nezbytnì nutnou a v souladu se zákonem è. Jízdenku je mo¾no zakoupit kdykoliv a kdekoliv. Do telefonu se neinstalují ¾ádné speciální aplikace, není nutná ¾ádná úprava nastavení.

Next

Návod pro nákup SMS jízdenky

Dpmo sms jizdenka

U této služby nezjišťujeme žádné osobní údaje, kromě telefonního čísla, které ale není v systému svázáno s žádnou konkrétní osobou. Metro Praha — Jízdné na území Prahy Tarifně je území hl. Pásma 0 a B zahrnují příměstské autobusy linky č. Jedná se o nový zpùsob úhrady jízdného. Po seznámení s aktuální situací ohledně šíření onemocnění koronavirem a zavedenými preventivními opatřeními, se členové štábu zabývali také novými opatřeními karanténou pro osoby. Jsou tyto jízdenky nějak evidovány nebo se po uplynutí platnosti automaticky vymažou ze systému? Platí vždy ode dne narozenin uvedeného věku do dne předcházejícího dni narozenin uvedeného věku. Co si od této služby slibujete? V opačném případě bude považován za cestujícího bez platného jízdního dokladu.

Next

Dopravní podnik mìsta Pardubic a.s.

Dpmo sms jizdenka

Může tuto službu využívat každý vlastník mobilního telefonu nebo je potřeba mít aktivovanou speciální službu? Tento text musí cestující zaslat na telefonní číslo 90206. Také sami cestující projevili ve svých žádostech zájem o tuto službu. K nákupu jízdenky staèí pouze Vá¹ mobilní telefon. Prahy tarifní pásma P a 0 vč. Nikoliv, pro přepravu si musíte zakoupit jiný jízdní doklad, např. Prahy rozděleno na pásma P a 0 celkem je území Prahy započítáváno jako 4 tarifní pásma.

Next

Dopravní podnik mìsta Pardubic a.s.

Dpmo sms jizdenka

Reklamační formuláře budou k dispozici také na prodejnách časových jízdenek dopravního podniku. Pásmo P má dvojnásobnou tarifní hodnotu a pásmo 0 je rozděleno na pásma 0 a B — pásmo příhraničních zastávek. Tento systém umožňuje efektivnější kontrolu a dokazování případného zneužití oproti jízdenkám papírovým. Tato slu¾ba je zpoplatnìna èástkou Kè 3,— vè. Systém je chráněn alfanumerickým kódem, který je v každé jízdence zobrazen. O výsledku reklamace budou cestující v zákonné lhůtě písemně vyrozuměni. Jak probíhá kontrola těchto jízdenek? Jak je tento systém nákupu chráněn proti zneužití? Telefonní čísla jsou evidována a uložena v systému po dobu nezbytně nutnou pro účely reklamačního řízení a pro účely vyplývající ze závazných právních předpisů zejména daňových.

Next

Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Dpmo sms jizdenka

Ano, daňový doklad je možné vystavit elektronicky na webových stránkách smsjizdenka. Proč novou službu Dopravní podnik města Olomouce, a. Není tøeba hotovosti ani jízdenkového automatu na nákup jízdenky. Pokud ji aktivovanou nemá, musí kontaktovat svého mobilního operátora a nechat si ji zdarma aktivovat. . . .

Next

Ceník jízdného

Dpmo sms jizdenka

. . . . . .

Next